Witaj na stronie
Strzeleckiego Klubu Sportowego

Stowarzyszenie Strzelecki Klub Sportowy TOP GUN wpisany jest do ewidencji klubów sportowych Starosty Pu Zgierskiego i posiada osobowość prawną.

  

SKS TOP GUN posiada nadaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego Licencję Klubową.  Numer licencji LK-1190/2018.

  

Dysponujemy bardzo nowoczesną strzelnicą, w skład której wchodzą zarówno supernowoczesne interaktywne trenażery strzeleckie (ITS), jak i tradycyjne osie strzeleckie wyposażone w transportery tarcz.

  

SKS TOP GUN pomaga również swoim członkom w przygotowaniu do egzaminu na patent strzelecki.

TOP GUN ZAPRASZA

Członkiem SKS TOP GUN może zostać każdy, kto:

1. Jest osobą dorosłą i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania

strzelectwa sportowego.

2. Wypełni i złoży deklarację przystąpienia do Klubu.

3. Załączy 2 zdjęcia (jedno do licencji, drugie do legitymacji).

4. Opłaci wpisowe i roczną składkę członkowską.

5. W przypadku osób niepełnoletnich- przedstawi zgodę rodziców lub

prawnych opiekunów.

6. Zadeklaruje chęć swojego udziału w szkoleniach strzeleckich i/lub zawodach sportowych.

Członkowie Klubu uzyskują prawo wyborcze do statutowych organów Klubu i prawo głosowania po ukończeniu 18 roku życia.

Członkostwo w Klubie to jednocześnie bardzo atrakcyjne cenowo warunki korzystania ze strzelnicy!!!

Strzelectwo sportowe jest doskonałą forma zajęć pozalekcyjnych. Dzięki ćwiczeniom, które pozwalają zwiększyć swoją koncentrację, łatwiej jest „wyciszyć” stres, związany z codziennymi problemami młodzieży.

SKS TOP GUN zachęca zarówno dyrekcje szkół, jak i nauczycieli (szczególnie WF i PO) do nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia wybranych zajęć szkolnych na strzelnicy, gdzie panują doskonałe do tego warunki. Klub dysponuje profesjonalnie przygotowanymi instruktorami strzelectwa sportowego, jak i dobrze wyposażoną salą wykładową.

Przyjdź i spróbuj!

Strzelectwo może być nie tylko oryginalnym i ciekawym hobby, ale i Twoim sposobem na życie!

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

DLACZEGO MY

 • Profesjonalne i co najważniejsze indywidualne podejście do klienta. Terminy strzelań ustalane „na telefon” od środy do soboty w godzinach 9:00 – 20:00.
 • Atrakcyjne zniżki na amunicję od -20% do -40%.
 • Atrakcyjne zniżki dla klubowiczów bez pozwolenia na trenażer ITS (90 zł zamiast 160 zł).
 • Atrakcyjne zniżki dla klubowiczów z pozwoleniem na trenażer ITS (80 zł zamiast 120 zł) i stanowiska tarczowe (40 zł zamiast 60 zł).
 • Relatywnie niskie składki i opłaty wpisowe.
 • Poniedziałki z klubem Top-Gun czyli „Masz własne pozwolenie i broń? zapłać 40 zł i siedź ile chcesz”. Wejście w godzinach od 16:00 do 21:00.”

GALERIA

REGULAMIN

Regulamin SKS TOP GUN

I.

Warunki korzystania ze strzelnicy

W celu zapewnienia jak najwyższego stopnia bezpieczeństwa oraz poziomu prowadzonych zajęć dla osób uczestniczących w szkoleniu strzeleckim, PROWADZĄCYM STRZELANIE na strzelnicy „PELIKAN” może być osoba posiadająca co najmniej państwowe uprawnienia instruktora strzelectwa sportowego potwierdzone odpowiednią legitymacją, a także ukończony kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Powyższy wymóg nie dotyczy zorganizowanych grup służb mundurowych. W tym wypadku wystarczającym przygotowaniem dla Prowadzącego Strzelanie jest posiadanie legitymacji Osoby Prowadzącej Strzelanie oraz ukończony kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 1. Prowadzący strzelanie:

1) Odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących.

2) Wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu.

3) Prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:

 1. a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
 2. b) numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
 3. c) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem,
 4. d) rodzaj i kaliber broni, z której przeprowadzono strzelanie,
 5. e) określenie właściciela broni,
 6. f) godzinę przyjścia i wyjścia ze strzelnicy.

 

 1. Na strzelnicy zabrania się:

1) Osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia  na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,

2) Używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,

3) Spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

 1. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:

1) Regulamin strzelnicy,

2) Decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania,

3) Plan strzelnicy z oznaczeniem:

 1. a) stanowisk strzeleckich,
 2. b) punktu sanitarnego,
 3. c) dróg ewakuacji,
 4. d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,

4) wykaz sygnałów alarmowych,

5) informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej,

 1. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Sposób obchodzenia się z bronią

 1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.
 2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
 3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
 4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
 5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
 6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową.
 7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.

 

 

III.

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

 1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
 2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
 3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
 4. Po komendzie „STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.
 5. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 6. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.
 7. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.

 

Regulamin sporządzono zgodnie z aktualnymi wymogami MSWiA

KONTAKT

SKS TOP GUN
ul. Brużyca 100/102
95-070 Aleksandrów Łódzki

e-mail: kontakt@klubtopgun.pl
tel: +48 607 602 685
Numer konta: 75 1240 1545 1111 0010 5426 3553